Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Bộ môn Kinh tế ngành

 26/08/2022  2828

Tập thể Bộ môn Kinh tế ngành

Bộ môn Kinh tế ngành được thành lập theo Quyết định số 781/QĐ-ĐHKT&QTKD – HCTC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Bộ môn Kinh tế ngành là một trong ba bộ môn thuộc Khoa Kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Điều lệ trường Đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và các quy định hiện hành khác.

 Về cơ cấu tổ chức

Bộ môn có tổng số 21 cán bộ giảng viên và 100% số giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ thạc sĩ trở lên, trong đó số giảng viên có học hàm PGS là 1 người chiếm 4,76%, giảng viên có trình độ tiến sĩ là 9 người chiếm 42,86%. Các giảng viên của Bộ môn hiện đang tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu ở tất cả các bậc đào tạo của Nhà trường. Các giảng viên của bộ môn không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng tốt những đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại Khoa và Nhà trường.

Tập thể lãnh đạo Bộ môn Kinh tế ngành

 

 TS. Nguyễn Văn Công - Trưởng Bộ môn

Email: nvcongkt@tueba.edu.vn

SĐT: 0915 600 500

 TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Bộ môn

         Email: ntthuha@tueba.edu.vn 

              SĐT: 0912 102 154

 

Danh sách Giảng viên Bộ môn Kinh tế ngành

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tiến Long

PGS.TS

0912485659
0965451656

nguyentienlong@tueba.edu.vn

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Thuý Vân

TS

0912766598

leminh@tueba.edu.vn

Phó trưởng Khoa

3

Nguyễn Văn Công

TS

0915600500

nvcongkt@tueba.edu.vn

Trưởng Bộ môn

4

Nguyễn Thị Thu Hà

TS

0912102154

ntthuha@tueba.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn

5

Nguyễn Bích Hồng

TS

0914527585

nguyen.bich.hong85@tueba.edu.vn

Trưởng phòng KHCN&HTQT

6

Dương Thị Tình

TS

0978875866

duongthitinh@tueba.edu.vn

 

7

Nguyễn Văn Thông

TS

0932597888

nguyenvanthong@tueba.edu.vn

Phó trưởng phòng Đào tạo

8

Nguyễn Thị Lương Anh

ThS

0986275333

ntlanh@tueba.edu.vn

 

9

Đinh Trọng Ân

ThS

0974665174

dinhtrongan@tueba.edu.vn

 

10

Nguyễn Thu Hà

ThS

0974159763

ntha.ktpt@tueba.edu.vn

 

11

Nguyễn Huy Hoàng

ThS

0912737779

nguyenhuyhoangdhkt@tueba.edu.vn

Bí thư Đoàn trường

12

Triệu Văn Huấn

TS

0977306609
0915559609

trieuvanhuan88@tueba.edu.vn

 

13

Nguyễn Thị Ngân

ThS

0974186783

ntngan@tueba.edu.vn

 

14

Đặng Kim Oanh

ThS

0986799818

dkimoanh@tueba.edu.vn

 

15

Nguyễn Thị Thanh Quý

ThS

0917558382

thanhquynguyen@tueba.edu.vn

 

16

Trịnh Thị Thu Trang

ThS

0973115925

trinhthithutrang@tueba.edu.vn

Trợ lý HSSV

17

Phạm Lê Vân

ThS

0945274156

vanpham@tueba.edu.vn

 

18

Đinh Thị Vững

ThS

0368540294
0918025870

dtvung@tueba.edu.vn

Trợ lý giáo vụ

19

Hoàng Văn Dư

ThS

0912478555

du.tueba@gmail.com

Chuyên viên phòng Đào tạo theo nhu cầu XH

 

Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

Bộ môn Kinh tế ngành hiện được giao quản lý chuyên môn với 70 học phần ở bậc đào tạo đại học, 13 học phần ở bậc đào tạo thạc sĩ và 05 học phần ở bậc đào tạo tiến sĩ thuộc 3 ngành là ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và PTNT, chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm, chuyên ngành kinh tế), ngành Kinh tế đầu tư (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) và ngành Kinh tế phát triển (chuyên ngành Kinh tế phát triển) 

- Chuyên ngành đào tạo bậc đại học:

                 1. Kinh tế Đầu tư

                 2. Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                 3. Kinh tế Bảo hiểm

                 4. Kinh tế Phát triển

                 5. Kinh tế

- Chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học:

   + Trình độ Thạc sĩ

                                 ► Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

                                 ► Thạc sĩ Kinh tế phát triển

   + Trình độ Tiến sĩ

                                Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: nghiên cứu về lĩnh vực khoa học – xã hội – nhân văn

Phạm Vân


BÀI VIẾT LIÊN QUAN