Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 16/08/2021  13319

1. Cơ cấu bộ máy tổ chức:

Khoa gồm có ban chủ nhiệm khoa và 3 bộ môn trực thuộc.

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế

(Nguồn: Khoa Kinh tế)

1.1. Ban Chủ nhiệm Khoa:

 Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tiến Long

 Số điện thoại: 0912485659;   0965451656

  Email: nguyentienlong@tueba.edu.vn

Phó bí thư Chi bộ,  Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nhung

Số điện thoại: 0984238716; 0906011676 

Email: nhungnt@tueba.edu.vn

    

Chi Ủy viên,  Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Vân

Số điện thoại: 0912.766.598 

Email: leminh@tueba.edu.vn

1.2. Các bộ môn trực thuộc:

          - Bộ môn Kinh tế học

          - Bộ môn Thông tin & Phân tích kinh tế

          - Bộ môn Kinh tế ngành   


BÀI VIẾT LIÊN QUAN