Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Đề cương chi tiết các học phần thuộc Bộ môn Kinh tế ngành

 15/06/2022  691

I/ BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Bảo hiểm xã hội

2. Chương trình và dự án PTKTXH

3. Đấu thầu trong đầu tư

4. Đầu tư công

5. Đầu tư quốc tế

6. Đầu tư tài chính

7. Địa lý kinh tế Việt Nam

8. Dự báo PTKTXH

9. Kế hoạch hóa PTKTXH

10. Kinh tế và chính sách phát triển vùng

11. Kinh tế bảo hiểm

12. Kinh tê công cộng

13. Kinh tế môi trường

14. Kinh tế phát triển nông thôn

15. Kinh tế phát triển

16. Kinh tế thương mại và dịch vụ

17. Kinh tế và tài chính công

18. Lập và phân tích dự án đầu tư

19. Môi trường và phát triển bền vững

20. Nguyên lý kinh tế đầu tư

21. Phân tích chính sách phát triển

22. Phân tích lợi ích - chi phí

23. Quy hoạch tổng thể PTKTXH

24. Quản lý dự án đầu tư

25. Quản lý rủi ro trong đầu tư

26. Quy hoạch nông thôn

II/ BẬC ĐÀO TẠO THẠC SỸ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

1. Kinh tế hộ và trang trại nâng cao

2. Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

3. Kinh tế sản xuất Nông nghiệp

4. Kinh tế và chính sách phát triển vùng

5. Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp

6. Nghiên cứu kinh tế phát triển nông thôn

7. Phân tích chính sách Nông nghiệp chuyên sâu

8. Thiết kế và quản lý Dự án Nông nghiệp nông thôn

9. Ứng dụng các phương pháp khuyến nông

10. Xây dựng nông thôn mới

III/ BẬC ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Đề cương chi tiết môn Kinh tế nông nghiệp


BÀI VIẾT LIÊN QUAN