Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Phát động phong trào thi đua "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học "

 29/11/2021  413

           Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của THủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025); Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 3/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Hướng dẫn 2611/HD-BTĐKT ngày 6/10/2021 của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

           Căn cứ Kế hoạch số 1176/KH-BGDĐT ngày 27/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học";

           Triển khai Công văn số 1634/ĐHTN-PCTĐ ngày 23/9/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc "Phát động thi đua năm học 2021-2022";

           Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh phát động phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học", chi tiết tại văn bản:

Đường Link: Số 1143/ĐHKT&QTKDTTPC ngày 17/11/2021 v.v Phát động phong trào thi đua "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học "


BÀI VIẾT LIÊN QUAN