khoakinhte

Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân năm học 2013-2014

Email In PDF.

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số : 626  / ĐHKT&QTKD-TĐKT
V/v Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể 
    và cá nhân năm học 2013-2014                                 Thái Nguyên, ngày 14  tháng  6   năm 2013

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

Để thực hiện tốt mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đúng với nguyên tắc của thi đua là tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển và không bình xét thi đua các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa của LĐLĐ Thành phố Thái Nguyên.
Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng TĐ-KT đề nghị các tập thể và cá nhân thực hiện tốt những nội dung sau:
1 . Tiến hành đăng ký thi đua theo mẫu quy định (có mẫu biểu kèm theo). 
2. 100% CBVC đăng ký cam kết thực hiện các nội dung của tiêu chuẩn đơn vị văn hóa. Cụ thể: Cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, không sinh con thứ ba (có mẫu đăng ký cam kết kèm theo).
3. Thời gian nộp đăng ký thi đua năm học: Trước ngày 05/9/2013.
    Tại: Thường trực Hội đồng TĐ-KT 
Đề  nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung phát động thi đua và đăng ký thi đua năm học 2013-2014.

  HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ-KT
(Đã ký)
PGS.TS. Trần Chí Thiện

 

Liên kết

You are here: