DANH SACH CB BM GDTC
24/02/2017 | 6167 lượt xem

DANH SÁCH CB BM GDTC

STT

Họ và tên Giảng viên

Điện thoại

Email

1

Th.S-GVC Nguyễn Nam Hà

 Trưởng bộ môn

0913 059725

namhasport@gmail.com

2

Th.S - GVC Nguyễn Tiên Phong

0912 462080

phongnguyensport@gmail.com

3

T.S Nguyễn Tiến Lâm

 

0912 145298

lamnguyen200969@gmail.com

4

Th.S Nguyễn Văn Thanh

0986 882134

huyenphong13@gmail.com

5

Th.S  Nguyễn Ngọc Bính

0978 680523

ngocbinh6587@gmail.com

6

Th.S  Trần Thị Tiệp

0946 714333

tiepngaanh@gmail.com

7

Th.S  Dương Tố Quỳnh

0987 360642

quynh211087@gmail.com

8

Th.S  Bùi Minh Tân

0949 797816

mtantn88@gmail.com

9

CN Nguyễn Thị Mai Hiền

0983 460207

maianhnguyen37@gmail.com  

 

Video