DS CB BM LLCT
24/02/2017 | 6741 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Giảng viên

Email

Điện thoại

1

T.S, GVC Ngô T.Tân Hương - PTK

tanhuong@tueba.edu.vn

 

0974055252

2

T.S, GVC Phạm Thị Nga  - TBM

ptnga2020@tueba.edu.vn

0962260638

3

Th.S Đào Thị Tân - PTBM

daothitan@tueba.edu.vn

0987995299

4

T.S Trần Huy Ngọc

thngoc@tueba.edu.vn

0949128678

5

T.S, GVC Nguyễn Thị Nội

ntnoi@tueba.edu.vn

0989346178

6

Th.S, GVC  Lê T. Thu Huyền

lethithuhuyen@tueba.edu.vn

0986376209

7

Th.S  Trần T. Phương Hạnh

ttphanh@tueba.edu.vn

0966925311

8

Th.S Tạ Bích Huệ

tbhue@tueba.edu.vn

0977598162

9

NCS. Nguyễn T. Như Quỳnh

ntnquynh@tueba.edu.vn

0945018019

10

T.S Dương Thị Hương

dthuong@tueba.edu.vn

0979787221

11

Th.S. Phạm T. Hồng Nhung

pthnhung@tueba.edu.vn

0966725211

12

Th.S Nguyễn T. Thu Phương

nttphuong@tueba.edu.vn

01634431423

13

T.S Đinh Thị Tuyết

dinhthituyet@tueba.edu.vn

0987819808

14

NCS. Trần Văn Giảng

tvgiang@tueba.edu.vn

01635712771

15

Th.S Lê T. Bích Thủy

lethibichthuy@tueba.edu.vn

01654124000

16

Th.S  Bùi Thị Trà Ly

ly_tccb@tuebatueba.edu.vn

0983759581

17

NCS. Nguyễn Thị Thủy

ntthuy2020@tueba.edu.vn

01688197692

18

Th.S Đàm Thị Hạnh

dthanh@tueba.edu.vn

01649589708

 

Video