DS CAN BO BM TIẾNG ANH
25/06/2020 | 6625 lượt xem

1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ

  • Năm thành lập: 2006
  • Tổng số Cán bộ Giảng viên: 16
  • Trình độ chuyên môn: PGS: Không; Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ: 15; Cử nhân: 0 

TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

ThS. Phan Minh Huyền

- Trưởng Bộ môn

0972580888

phanminhhuyen@tueba.edu.vn

2

ThS. Đặng Thị Ngọc Anh

- Phó Trưởng Bộ môn

0983734982

dangngocanh@tueba.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Vân Thịnh, GVC

0919910116

nguyenvanthinh@tueba.edu.vn

4

TS. Phạm Thùy Dương

0971754794

ptduong@tueba.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Hiền Lương

0912211522

nhluong@tueba.edu.vn

6

ThS. Dương Hương Lan

0989669885

dthlan@tueba.edu.vn

7

ThS. Phạm Thị Ngà

0973091119

ptnga@tueba.edu.vn

8

ThS. Tạ Thị Mai Hương

0983826327

maihuongtn@tueba.edu.vn

9

ThS. Dương Quế Linh

0973095535

dqlinh@tueba.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Hương Ngọc

0969345555

nhngoc@tueba.edu.vn

11

ThS. Nguyễn T. Hạnh Hồng

0987787660

nthhong@tueba.edu.vn

12

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

0389951807

nhhanh@tueba.edu.vn

13

ThS. Lê Huy Hoàng

0948481838

lehuyhoang@tueba.edu.vn

14

ThS. Dương Thanh Hảo

0911238566

dthao@tueba.edu.vn

15

ThS. Nguyễn Vũ Phong Vân

0914498113

nguyenvuphongvan@tueba.edu.vn

16

ThS. Dương Thu Vân

0977014891

duongthuvan@tueba.edu.vn

 

Video