BỘ MÔN TOÁN
25/06/2020 | 7100 lượt xem

THÔNG TIN BỘ MÔN TOÁN

Bộ môn Toán- Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên được thành lập ngày 28 tháng 4 năm 2006 theo Quyết định số 145/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Bộ môn được nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy các học phần môn Toán cho sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo của nhà trường.

1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ

  • Năm thành lập: 2006
  • Tổng số Cán bộ Giảng viên: 15
  • Trình độ chuyên môn: PGS: Không; Tiến sĩ: 04; Thạc sĩ: 11; Cử nhân: 0 

STT

Học hàm, học vị, họ tên

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

TS-GVC Trần Thị Mai

 Phó Trưởng Bộ môn

0978547141

tranthimai@tueba.edu.vn

 

2

TS Phạm Hồng Trường

 Trưởng khoa

0968 832 638

phtruong@tueba.edu.vn

 

3

TS-GVC Nguyễn Quỳnh Hoa

0977 615 828

nqhoa@tueba.edu.vn

 

4

TS Nguyễn Trọng Bắc

0916 646 097

ntbac@tueba.edu.vn

 

5

Ths Trần Nguyên Bình

0984 411 299

tnbinh@tueba.edu.vn

 

6

Ths Trần Đình Chúc

0912 737 635

tdchuc@tueba.edu.vn

 

7

Ths Hoàng Thanh Hải

0944 009 986

hthai@tueba.edu.vn

 

8

Ths Nguyễn Thị Thu Hằng

0984 894 162

ntthang@tueba.edu.vn

 

9

Ths Phạm Thị Linh

0915 685 684

ptlinh2020@tueba.edu.vn

 

10

Ths Đỗ Thanh Phúc

0949 374 386

thanhphuc@tueba.edu.vn

 

11

Ths Nguyễn Việt Phương

0977 615 535

nguyenvietphuongt@tueba.edu.vn

 

12

Ths-GVC Trần Thanh Tùng

0943 822 828

tranthanhtung@tueba.edu.vn

 

13

Ths Đồng Thị Hồng Ngọc

0949 332 128

dongthingoc@tueba.edu.vn

 

14

Ths Bùi Thị Hồng Hạnh

0912 914 000

dthhanh@tueba.edu.vn

 

15

Ths Trần Thị Mai Linh

0979 543 945

ttmlinh@tueba.edu.vn

 

2. Danh sách giáo viên đảm nhiệm giảng dạy các học phần:

STT

Học hàm, học vị, họ tên

Lý thuyết xác suất thống kê

Toán kinh tế

Ghi chú

1

TS-GVC Trần Thị Mai

 Phó Trưởng Bộ môn

x

x

 

2

TS Phạm Hồng Trường

 Trưởng khoa

x

x

 

3

TS-GVC Nguyễn Quỳnh Hoa

x

x

 

4

TS Nguyễn Trọng Bắc

x

x

 

5

Ths Trần Nguyên Bình

x

x

 

6

Ths Trần Đình Chúc

x

x

 

7

Ths Hoàng Thanh Hải

x

x

 

8

Ths Nguyễn Thị Thu Hằng

x

x

 

9

Ths Phạm Thị Linh

x

x

 

10

Ths Đỗ Thanh Phúc

x

x

 

11

Ths Nguyễn Việt Phương

x

x

 

12

Ths-GVC Trần Thanh Tùng

x

x

 

13

Ths Đồng Thị Hồng Ngọc

x

x

 

14

Ths Bùi Thị Hồng Hạnh

x

x

 

15

Ths Trần Thị Mai Linh

x

x

 

 

3. Giới thiệu các môn học

*Học phần lý thuyết xác suất và thống kê toán

 Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về xác suất và thống kê. Các định nghĩa cơ bản về xác suất được đưa vào chương 1. Chương 2 giới thiệu các khái niệm và các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Các chương 3,4,5,6 dành cho thống kê. Lý thuyết mẫu được trình bày trong chương 3. Chương 4 giới thiệu về ước lượng tham số, hai dạng ước lượng tham số là ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Chương 5 bao gồm bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, kiểm định tham số và một số kiểm định phi tham số thông dụng. Chương 6 dành cho bài toán phân tích tương quan và hồi quy. .

*  Học phần Toán kinh tế

       Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản sau: (i) Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính  như định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Trên cơ sở kiến thức cơ bản đó, giải quyết một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. (ii) Sinh viên được tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về hàm một biến và nhiều biến cụ thể: về tính liên tục, về các đạo hàm riêng, qua đó sinh viên sẽ nghiên cứu các ứng dụng của đạo hàm trong kinh tế. Đồng thời, trang bị cho sinh viên về cực trị không có điều kiện, có điều kiện của hàm nhiều biến, nghiên cứu một số mô hình kinh tế liên quan đến cực trị của hàm nhiều biến. (iii) Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân như phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng và một số mô hình ứng dụng của phương trình vi phân trong phân tích kinh tế.

   Học phần này cung cấp cho giúp sinh viên những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho học tập và nghiên cứu các môn thuộc khối chuyên ngành.

 

4. Danh mục học liệu/tài liệu tham khảo

*Học phần lý thuyết xác suất và thống kê toán

[1] Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

[2] Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Bài tập Xác suất và thống kê toán, NXB Thống kê, 2010.

[3] Trần Thái Ninh, Hướng dẫn giải bài tập xác suất – thống kê, NXB Thống kê, 2002.

* Học phần Toán kinh tế

[1] Lê Đình Thúy, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần 1, NXB Thống Kê (2005).
[2] Lê Đình Thúy, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần 2, NXB Thống Kê (2004).

 [3] Nguyễn Văn Minh, Toán cao cấp, NXB Đại học Thái Nguyên ( 2016).

 [4] Nguyễn Quang Dong,  Giáo trình mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê (2006).

[5] Nguyễn Huy Hoàng, Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà
kinh tế, phần 1, NXB Thống Kê (2006).

 [6] Nguyễn Huy Hoàng, Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà
kinh tế, phần 2, NXB Thống Kê (2006

Video