THÔNG BÁO ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC
10/04/2019 | 2631 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 270/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2019

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả của cán bộ công chức Nhà nước;

Thực hiện Thông báo số 517/TB-ĐHTN ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2019;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc Nhà trường từ ngày 15/4/2019 thực hiện giờ làm việc mùa hè như sau:

  1. Giờ làm việc hành chính

Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30

  1. Giờ học tập và giảng dạy

Thời gian học tập và giảng dạy được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu của Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo để các cán bộ viên chức và người lao động được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

- Đăng tải Website Nhà trường ;

- Lưu: VT, HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh

 

Video