Đề cương chi tiết các học phần thuộc Bộ môn Kinh tế ngành
06/05/2020 | 221 lượt xem

I/ BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Đề cương các học phần thuộc CTĐT chuyên ngành Kinh tế đầu tư

Đề cương chi tiết môn Đấu thầu trong đầu tư

Đề cương chi tiết môn Đầu tư công

Đề cương chi tiết môn Đầu tư công (Đề cương thảo luận)

Đề cương chi tiết môn Đầu tư Quốc tế

Đề cương chi tiết môn Đầu tư tài chính

Đề cương chi tiết môn Đầu tư tài chính (Đề cương thảo luận)

Đề cương chi tiết môn Kinh tế đầu tư 1

Đề cương chi tiết môn Kinh tế đầu tư 2

Đề cương chi tiết môn Kinh tế đầu tư 2 (Đề cương thảo luận)

Đề cương chi tiết môn Kinh tế môi trường

Đề cương chi tiết môn Lập và phân tích dự án đầu tư

Đề cương chi tiết môn Môi trường và con người

Đề cương chi tiết môn Phân tích Lợi ích - Chi phí

Đề cương chi tiết môn Quản lý dự án đầu tư

Đề cương chi tiết môn Quản lý rủi ro trong đầu tư

Đề cương chi tiết môn Thẩm định dự án đầu tư

Đề cương chi tiết môn Thị trường vốn

2. Đề cương các học phần thuộc CTĐT chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đề cương chi tiết môn Địa lý Kinh tế Việt Nam

Đề cương chi tiết môn Hệ thống Nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Kinh tế nông hộ và trang trại

Đề cương chi tiết môn Kinh tế phát triển nông thôn

Đề cương chi tiết môn Kinh tế thương mại và dịch vụ

Đề cương chi tiết môn Kinh tế và chính sách phát triển vùng

Đề cương chi tiết môn Nguyên lý Kinh tế Nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Nguyên lý Kinh tế Nông nghiệp (Giảng dạy theo hình thức E-Learning kết hợp truyền thống)

Đề cương chi tiết môn Phân tích chính sách Nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Phương pháp khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Quy hoạch phát triển nông thôn

Đề cương chi tiết môn Tổ chức công tác Khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Xây dựng Nông thôn mới

3. Đề cương các học phần thuộc CTĐT chuyên ngành Kinh tế phát triển

Đề cương chi tiết môn Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội

Đề cương chi tiết môn Chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội

Đề cương chi tiết môn Dân số và phát triển kinh tế

Đề cương chi tiết môn Dự báo phát triển kinh tế

Đề cương chi tiết môn Kế hoạch hóa phát triển Kinh tế-Xã hội

Đề cương chi tiết môn Kinh tế phát triển 1

Đề cương chi tiết môn Kinh tế phát triển 2

Đề cương chi tiết môn Kinh tế và tài chính công

Đề cương chi tiết môn Kinh tế Việt Nam

Đề cương chi tiết môn Phân tích chính sách phát triển

Đề cương chi tiết môn Phân vùng kinh tế

Đề cương chi tiết môn Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế-Xã hội

4. Đề cương các học phần thuộc CTĐT chuyên ngành Kinh tế y tế

Đề cương chi tiết môn An sinh xã hội

Đề cương chi tiết môn Bảo hiểm xã hội

Đề cương chi tiết môn Bảo hiểm y tế

Đề cương chi tiết môn Dịch tế học cơ bản

Đề cương chi tiết môn Giáo dục và nâng cao sức khỏe

Đề cương chi tiết môn Kinh tế bảo hiểm

Đề cương chi tiết môn KInh tế công cộng

Đề cương chi tiết môn Kinh tế y tế 1

Đề cương chi tiết môn Kinh tế y tế 2

Đề cương chi tiết môn Nghiên cứu định tính trong y tế

Đề cương chi tiết môn Quản lý bệnh viện

Đề cương chi tiết môn Quản lý dịch vụ y tế

Đề cương chi tiết môn Quản trị kinh doanh Bảo hiểm

Đề cương chi tiết môn Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

Đề cương chi tiết môn Tổ chức quản lý và chính sách y tế 

II/ BẬC ĐÀO TẠO THẠC SỸ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Đề cương chi tiết môn Kinh tế hộ và trang trại nâng cao

Đề cương chi tiết môn Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Kinh tế sản xuất Nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Kinh tế và chính sách phát triển vùng

Đề cương chi tiết môn Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp

Đề cương chi tiết môn Nghiên cứu kinh tế phát triển nông thôn

Đề cương chi tiết môn Phân tích chính sách Nông nghiệp chuyên sâu

Đề cương chi tiết môn Thiết kế và quản lý Dự án Nông nghiệp nông thôn

Đề cương chi tiết môn Ứng dụng các phương pháp khuyến nông

Đề cương chi tiết môn Xây dựng nông thôn mới

III/ BẬC ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Đề cương chi tiết môn Kinh tế nông nghiệp

 

 

Nguồn: Bộ môn Kinh tế ngành

Video