Bộ môn Kinh tế ngành
13/12/2019 | 1797 lượt xem

Tập thể Bộ môn Kinh tế ngành

Bộ môn Kinh tế ngành được thành lập theo Quyết định số 781/QĐ-ĐHKT&QTKD – HCTC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Bộ môn Kinh tế ngành là một trong ba bộ môn thuộc Khoa Kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Điều lệ trường Đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và các quy định hiện hành khác.

Về cơ cấu tổ chức

Bộ môn có tổng số 26 cán bộ giảng viên và 100% số giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ thạc sĩ trở lên, trong đó số giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm 26,92%. Các giảng viên của Bộ môn hiện đang tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu ở tất cả các bậc đào tạo của Nhà trường. Các giảng viên của bộ môn không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng tốt những đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại Khoa và Nhà trường.

Tập thể lãnh đạo Bộ môn Kinh tế ngành

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng Bộ môn Kinh tế ngành

Email: leminh@tueba.edu.vn

SĐT: 0912 766 598

 

       TS. Nguyễn Văn Công - Phó trưởng Bộ môn                               TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Bộ môn

                 Email: nvcongkt@tueba.edu.vn                                                                 Email: ntthuha@tueba.edu.vn 

                       SĐT: 0915 600 500                                                                                   SĐT: 0912 102 154

 

Danh sách Giảng viên Bộ môn Kinh tế ngành

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tiến Long

TS

0912485659
0965451656

nguyentienlong@tueba.edu.vn

Phó Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Thuý Vân

TS

0912766598

leminh@tueba.edu.vn

Trưởng Bộ môn

3

Nguyễn Văn Công

TS

0915600500

nvcongkt@tueba.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn

4

Nguyễn Thị Thu Hà

TS

0912102154

ntthuha@tueba.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn

5

Nguyễn Bích Hồng

TS

0914527585

nguyen.bich.hong85@tueba.edu.vn

Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT

6

Nguyễn Thị Thu Thương

TS

0967681643

nttthuong@tueba.edu.vn

 

7

Dương Thị Tình

TS

0978875866

duongthitinh@tueba.edu.vn

 

8

Nguyễn Văn Thông

TS

0932597888

nguyenvanthong@tueba.edu.vn

Chuyên viên phòng
Đào tạo

9

Nguyễn Thị Lương Anh

ThS

0986275333

ntlanh@tueba.edu.vn

 

10

Đinh Trọng Ân

ThS

0974665174

dinhtrongan@tueba.edu.vn

 

11

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

ThS

0886320389

dungntt@tueba.edu.vn

Trợ lý KH-ĐT, Phó Bí thư liên chi; Phụ trách Website

12

Nguyễn Thu Hà

ThS

0974159763

ntha.ktpt@tueba.edu.vn

 

13

Hoàng Thị Thu Hằng

ThS

0974808968

thuhang@tueba.edu.vn

 

14

Nguyễn Huy Hoàng

ThS

0912737779

nguyenhuyhoangdhkt@tueba.edu.vn

Bí thư Liên chi

15

Triệu Văn Huấn

ThS

0977306609
0915559609

trieuvanhuan88@tueba.edu.vn

 

16

Nguyễn Thị Thanh Huyền

ThS

0989998565

ntthuyen@tueba.edu.vn

 

17

Vũ Thị Thu Huyền

ThS

0368682468

Huyenvukttn@tueba.edu.vn

 

18

Nguyễn Thị Ngân

ThS

0974186783

ntngan@tueba.edu.vn

 

19

Đặng Kim Oanh

ThS

0986799818

dkimoanh@tueba.edu.vn

 

20

Nguyễn Thị Thanh Quý

ThS

0917558382

thanhquynguyen@tueba.edu.vn

 

21

Nguyễn Thị Thu

ThS

0983483538

ntthu@tueba.edu.vn

 

22

Trịnh Thị Thu Trang

ThS

0973115925

trinhthithutrang@tueba.edu.vn

Trợ lý HSSV

23

Phạm Lê Vân

ThS

0945274156

vanpham@tueba.edu.vn

 

24

Đinh Thị Vững

ThS

0368540294
0918025870

dtvung@tueba.edu.vn

 

25

Hoàng Văn Dư

ThS

0912478555

du.tueba@gmail.com

Chuyên viên phòng Đào tạo theo nhu cầu XH

 

Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

Bộ môn Kinh tế ngành hiện được giao quản lý chuyên môn với 70 học phần ở bậc đào tạo đại học, 13 học phần ở bậc đào tạo thạc sĩ và 05 học phần ở bậc đào tạo tiến sĩ thuộc 3 ngành là ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và PTNT, chuyên ngành Kinh tế y tế), ngành Kinh tế đầu tư (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) và ngành Kinh tế phát triển (chuyên ngành Kinh tế phát triển) 

- Chuyên ngành đào tạo bậc đại học:

                 1. Kinh tế Đầu tư

                 2. Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                 3. Kinh tế Y tế

                 4. Kinh tế Phát triển

- Chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học:

   + Trình độ Thạc sỹ

                                 Chuyên ngành: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

   + Trình độ Tiến sỹ

                                 Chuyên ngành: Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: nghiên cứu về lĩnh vực khoa học – xã hội – nhân văn

Thùy Dung

Video