Phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018
06/11/2017 | 1674 lượt xem
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017 – 2018
 
1. Mục tiêu
    - Tổ chức phong trào thi đua nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo năm  học  2017-2018.
    - Phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC thực hiện tốt kế hoạch công tác năm học 2017-2018, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của Khoa và của Nhà trường. Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, quản lý và NCKH, phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên trong học tập, rèn luyện, NCKH và khởi nghiệp; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng và tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong Khoa, góp phần xây dựng tập thể Khoa, Nhà trường ngày một  phát triển toàn diện.
2. Chủ đề
    Năm học 2017 – 2018 tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục với tinh thần: “quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tại niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội”. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua trở thành động lực to lớn để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Chủ đề cuộc phát động phong trào cho năm học 2017 – 2018: “ Kỷ cương & Chất lượng”
3. Nội dung thi đua
    • Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ cHí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
    • Quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu  năm học 2017 – 2018 của ngành giáo dục. Mục tiêu của năm học là tiếp tục nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức lối sống để thầy ra thầy, trò ra trò.
    • Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, NCKH.  Nhanh chóng đưa bài giảng E – learning vào sử dụng
    • Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 9 Đề án toàn khóa và Chương trình hành động của Đảng ủy ĐHTN khóa V hực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    • Đổi mới công tác quản lý HSSV và công tác đoàn, hội theo hướng chuyển dần từ quản lý sang hoạt động tự quản.
    • Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa Nhà trường, gia đình và xã hội
    • Xây dựng kế hoạch, có chính sách đầu tư bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để làm nòng cốt cho các phong trào thi đua.
    • Hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là phong trào “Thái Nguyên cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”
    • Đẩy mạnh các cuộc vận động quyên góp cho công tác từ thiện
Phát huy các thành tích đạt được và khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm học 2016 – 2017, CBVC và sinh viên khoa Kinh tế nỗ lực khắc phục những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, phát huy mọi nguồn lực để  quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.
 
Khoa Kinh tế
 

Video